post@asdnwf.nl

Over ons

Sinds januari 2016 bestaat er een Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân. Deze raad is ingesteld door het bestuur van de Dienst Noardwest Fryslân.

De Adviesraad telt 14 leden. De meerderheid van ons is afkomstig uit de gemeenten in het werkgebied van de Dienst Noardwest Fryslân. In ons betaalde werk of als vrijwilligers hebben wij allemaal met een of meer onderdelen van het sociale domein te maken.

Als Adviesraad hebben wij tot taak om de Dienst gevraagd en ongevraagd deze te adviseren bij de vorming van beleid op het terrein van zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen.

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor deze beleidsterreinen is in drie wetten vastgelegd: de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet.

Het gemeentelijk beleid moet er voor zorgen dat inwoners die hulp nodig hebben om zich staande te houden in onze veranderende samenleving, voldoende toegang krijgen tot diensten en voorzieningen, waarmee ze hun zelfredzaamheid kunnen bevorderen en waarmee wordt voorkomen dat zij verder in de problemen komen.

Om goed te kunnen opkomen voor mensen die in de knel zitten, is het voor ons belangrijk om van verschillende kanten informatie te ontvangen. Hiervoor is onder andere deze website opgezet. Via het contactformulier van deze website kan iedereen zich rechtstreeks tot onze raad wenden met opmerkingen over en suggesties voor ondewrwerpen die op het terrein van de raad liggen. Wij zijn als raad overigens niet ingesteld om persoonlijke klachten te behandelen. Daar zijn andere instanties voor.

Wij willen met allerlei organisaties en personen via deze website, maar ook rechtstreeks, contact (gaan) onderhouden. Wij rekenen erop dat deze contacten bij kunnen dragen aan een goede onderbouwing van onze adviezen. Hebt u zelf ervaringen met of suggesties voor het beleid van de Dienst dan horen wij die graag van u.

Omdat het werkterrein van de adviesraad nogal breed is, hebben we binnen de raad drie themagroepen gevormd die zich met specifieke terreinen bezighouden. Dit zijn: de themagroep Participatie, de themagroep Wonen, Zorg en Welzijn en de themagroep Jeugd. Deze themagroepen komen in grote lijnen overeen met de drie wetten, waarin de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het Sociale Domein is vastgelegd.

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met de Adviesraad? U kunt uw vragen mailen naar:  post@asdnwf.nl