post@asdnwf.nl

WIE WE ZIJN

Djoke Travaille - Hibma

Djoke Travaille – Hibma, Franeker, thema WMO

 

 

Vanuit het geloof dat iedereen een instrument mag zijn om in deze wereld haar of zijn handen uit de mouwen te steken, wil ik mij graag inzetten voor de adviesraad sociaal domein.
Door de ervaringen op bestuurlijk terrein ben ik vooral geïnteresseerd in zaken die met  de WMO te maken hebben. Onze taak is het adviseren van de sociale dienst v.w.b. alle zaken die betrekking hebben op het sociale domein. Op deze manier hopen wij als adviesraad een bijdrage te kunnen leveren aan de burgers van de 7 gemeenten in Noardwest Fryslân,  zodat zij  op een gelijkwaardige manier deel kunnen nemen aan de samenleving.

 

 

 

 

Rop Pronk, Wijnaldum, thema Jeugd

Sinds maart 2018 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein NWF met als kernthema Jeugd. Betrokkenheid bij jeugd en jeugdzorg is er bij mij altijd geweest. Ooit, in een ver verleden, begonnen als jongerenwerker in een jongerencentrum en de laatste jaren van mijn werkzame bestaan, van 1997 tot aan mijn pensionering eind 2015, gewerkt als informatieanalist bij een groot Bureau Jeugdzorg in de Randstad. In die functie heb ik meegewerkt aan de oprichting, de inrichting en uiteindelijk het weer afsluiten van het Bureau Jeugdzorg eind 2014. De ervaringen die ik daar op gedaan heb, zowel positief als negatief, wilde ik na mijn pensionering weer inzetten voor de jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein NWF leek mij een geschikte plaats daarvoor.

In mijn visie staat de client altijd centraal, dat zijn de mensen waar we het werk voor doen. Contact met deze clienten is essentieel om ons werk als Adviesraad goed te kunnen doen. Daarom mijn dringende oproep: Neem contact met ons op als je wensen of ideeen hebt om de kwaliteit van de zorg in het algemeen en de kwaliteit van de jeugdzorg in het bijzonder te verbeteren. 

 

 

Frans Hofstra

Frans Hofstra, Franeker thema WMO

 

Meewerken aan een rechtvaardige en behulpzame samenleving is altijd mijn inzet geweest.

Als vrijwilliger ben ik al jaren actief op verschillende terreinen. Bij de beleidsadvisering op het terrein van het sociale domein ben ik  in het verleden professioneel betrokken geweest. Mijn kennis en ervaring wil ik graag inzetten voor een betere hulpverlening en ondersteuning in Noardwest-Fryslân.

 

 

 

 

 

Hotze Buwalda

Hotze Buwalda, St.-Annaparochie vice-voorzitter, thema Jeugd

 

De jeugd heeft de toekomst. Een onbezorgde toekomst. Dit is helaas niet voor iedereen weggelegd. Het is daarom goed om te weten dat er in Nederland verschillende vangnetten zijn voor jeugd, waardoor de toekomst minder onbezorgd lijkt of is.

Ik zet me graag in voor deze groep in onze samenleving. Dit doe ik vanuit de adviesraad samen met verschillende andere leden.
Als jeugdgroep komen we, buiten de reguliere vergaderingen van de adviesraad om, regelmatig bij elkaar om actuele zaken te bespreken. Dit kan op basis van eigen ervaringen, maar ook op basis van meldingen vanuit onze achterban. Daarom vind ik het erg belangrijk om informatie van de inwoners van onze gemeenten te krijgen. Schroom daarom niet om een mailtje te sturen naar jeugd@asdnwf.nl voor al uw vragen op het gebied van het thema jeugd binnen het sociaal domein. Samen met mijn medeleden gaan wij voor jou aan de slag.

 

 

Jaap Zondervan

Jaap Zondervan, Menaam Voorzitter, thema Participatie

In mijn werkzame leven heb ik professioneel eigenlijk nauwelijks iets met het sociale domein te maken gehad. Dit was voor mij reden om na mijn pensionering juist op dit gebied extra activiteiten te ontwikkelen. Vooral omdat ik privé wel heb kunnen zien hoe belangrijk het is dat er op een juiste wijze uitvoering wordt gegeven aan de sociale voorzieningen. Dit geldt zowel voor  WMO, Jeugd als Participatie. Graag wil ik mijn ervaring op het gebied van algemeen bestuur en management inzetten om de uitvoering van de sociale wetgeving zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van belanghebbenden. Dit is de reden dat ik me beschikbaar heb gesteld als lid van de in 2016 opgerichte Adviesraad Sociaal Domein Dienst Sozawe NWF. Om goed invulling te kunnen geven aan deze taak is het erg belangrijk voor ons om op de hoogte te zijn van wat er leeft bij de inwoners. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot het Sociaal Domein, stel ons dan hiervan op de hoogte via het mailadres: post@asdnwf.nl . Wij zullen dan ons best doen om hier een passende reactie op te geven.

 

 

 

 

Jasintha Duindam

Jasintha Duindam, Harlingen thema Jeugd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaas de Graaf

Klaas de Graaf, Menaam Penningmeester, thema WMO

Mijn werkzame leven tot aan het pensioen heeft zich in de zorg afgespeeld. Ik wil mij graag inzetten voor de medemens die tijdelijk of langduriger hulp en/of ondersteuning nodig heeft. Vandaar ook mijn deelname in de Adviesraad Sociaal Domein NWF. In de Adviesraad vervul ik de functie van penningmeester en ben ik lid van het dagelijks bestuur.

De themagroep van de Adviesraad waar ik aan deelneem betreft de groep Jeugd. Graag wil ik mij samen met mijn collega’s inzetten om te kijken en te adviseren, dat het beleid zodanig vorm krijgt en wordt uitgevoerd, dat de jeugdigen die daarvoor in aanmerking komen zoveel mogelijk kansen krijgen in de samenleving. Over de resultaten van ons meedenken brengen wij adviezen uit aan het bestuur van de Dienst Sociaal Domein NWF.

 

 

 

 

 

 

Rena Zijlstra

Rena Zijlstra, Franeker thema jeugd

Ik ben sinds 1990 werkzaam in de zorg en sinds 2002 als Thuisbegeleider in de regio Noord West Fryslân en vanuit deze functie in het domein Welzijn.

Met die ervaring, kennis en kunde wil ik mijn deelname in de Adviesraad vorm geven zodat de praktijk gehoord wordt.
Als ambulant werker kom ik bij de doelgroep thuis waar deze Adviesraad het belang van behartigt. Zodoende kan ik datgene wat ik ervaar vanuit mijn functie vertalen naar advies voor beleid ten behoeve van de inwoners van Noord West Fryslân
Dit willen we graag op een dusdanige manier realiseren, zodat beleid is toegesneden op de praktijk en datgene doet waar ik en mijn collega’s voor staan namelijk wel-zijn voor de inwoners van Noord West Fryslân behartigen door middel van het geven van een goed advies.

 

 

 

 

 

 

Klaske Miedema

Klaske Miedema, Oude-Bildtzijl thema WMO

 

Als zelfstandig ondernemer werkzaam te zijn geweest in diverse branches o.a. in horeca, detail en agrarisch, heb ik een breed netwerk.
Ook door de ervaringen op bestuurlijk niveau heb ik een brede belangstelling.
Door als lid van Raad van Toezicht van een zorginstelling, kreeg ik interesse in de zorg. Daarom vind ik het belangrijk om mij voor deze doelgroep in te zetten.
De informatie die ik krijg van diverse organisaties wil ik graag met de adviesraad delen.
De meldingen van onze achterban zijn belangrijk dat die bij ons gemeld worden.
Opmerkingen/vragen over het sociaal domein, laat het ons weten.

 

 

 

 

Jan Molema, Sint Annaparochie, thema Participatie

Mijn naam is Jan Molema en woon met veel plezier en voldoening in Sint Annaparochie.

Ik ben tot aan mijn pensionering werkzaam geweest in het Bankwezen en bij de Overheid in uiteen-lopende functies waarbij altijd de factor “mens en werk” centraal stonden. Ook heb ik als vrijwilliger jarenlang gewerkt bij de Stichting Slachtofferhulp als juridisch medewerker. Op bestuurlijk niveau ben ik actief geweest in de Vereniging Vrienden van de stad Franeker en in een regionale onderwijs-commissie.

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein kan ik in de themagroep Participatie mijn bijdrage leveren aan het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het gebied van werk en inkomen.

Knelpunten of onduidelijkheden die u als cliënt in de praktijk ervaart kan en zal onze themagroep oppakken; als er meer signalen bij ons worden gemeld ondernemen wij actie.

U kunt ons bereiken via het emailadres post@asdnwf.nl. en u kunt erop rekenen dat wij u op de hoogte houden van de voortgang.

 

 

 

 

Tineke Florissen, Stiens

Tineke Florissen, Stiens thema Participatie

Ik ben Tineke Florissen. Als uitkeringsgerechtigde weet ik wat het is om te moeten rondkomen van een gering inkomen. Op basis van mijn eigen ervaringen heb ik het besef dat het belangrijk is dat personen die zijn aangewezen op een uitkering of een voorziening bij anderen terecht kunnen met hun vragen en hun verzoeken om ondersteuning. Natuurlijk is daar de Dienst Noardwest Fryslân voor en bieden ook de gebiedsteams in de regio hulp. Maar  soms is een extra paar handen gewenst. Daarom doe ik al zo’n 10 vrijwilligerswerk bij het Servicepunt Geld & Zorg. Kijkt u voor info op waadhoeke.nl Daarnaast ben ik blij ook mijn bijdrage te kunnen leveren in de Adviesraad, omdat het ook een goede zaak is dat een onafhankelijk orgaan de ontwikkelingen binnen het sociaal domein volgt en invloed kan uitoefenen door te adviseren.

 

 

 

 

 

 

 

Tjeerd Lont, Berltsum thema participatie

Vanuit mijn persoonlijke maar ook professionele achtergrond vind ik het van belang om een actieve bijdrage te leveren aan mens en maatschappij.
Een groot deel van mijn werkzame leven heb ik in de wereld van zorgverzekeraars doorgebracht. Dit heeft mij veel gebracht en in veel bestuursfuncties kon ik de kennis goed inzetten.
Daarnaast mocht ik ook mensen helpen op persoonlijke titel die moeilijk de weg vinden in onze ingewikkelde samenleving. Een voorrecht om iets voor je naaste te betekenen.
Graag zet ik me in voor de adviesraad. Zorgen doe je samen en zorg kan altijd beter!

 

 

 

 

Koos Woudt, Franeker, Secretaris, thema participatie

 

Bijna mijn hele werkzame leven heb ik bij een sociale dienst gewerkt. Ik heb mij toen vooral bezig gehouden met uitkeringen en participatie. Na mijn pensionering ben ik gaan zoeken naar vrijwilligerswerk dat bij mij past en waar ik een gevoel bij heb. Dat heb ik onder andere gevonden bij deze adviesraad. Toen ik nog werkte zat ik ‘aan de ene kant van de tafel’, nl. de kant van de wetgeving en de regels van de gemeente. Ik vind het heel fijn om nu aan de andere kant, dat wil zeggen: de kant van de klant, te zitten. Wat ik vooral wil doen is kritisch kijken naar het beleid en de uitvoering van de dienst en bewaken dat het belang van de burger die een beroep moet doen op een uitkering of een voorziening altijd voorop staat. Als u het idee hebt dat daarin dingen misgaan, dan hoor ik dat graag. Met een individueel probleem kunnen wij niets, maar als meer mensen hetzelfde als u ervaren dan ligt er wel een taak voor ons. Dus laat u maar horen (post@asdnwf.nl)!

 

 

 

 

 

Mijn naam is Hans Boonstra. Geboren en getogen en werkend in Leeuwarden, maar nu 12 jaar wonend in Ingelum.  Al weer zo´n 40 jaar werk ik bij sociale diensten, waarvan de laatste 32 jaar in Leeuwarden. Daar handel ik momenteel bezwaar- en beroepschriften af. Door de jaren heen heb ik vele veranderingen in het Sociaal Domein meegemaakt. Niet altijd waren veranderingen logisch, ook lang niet altijd een verbetering. Er waren perioden met veel  en dan weer met weinig controle, perioden  met goede en slechte voorlichting, met een uitgebreide armoedebestrijding, vervolgens weer een uiterst karig pakket aan voorzieningen. Er was een tijd dat ‘de sociale dienst’ een groot voorstander was van het werken met een vaste contactpersoon voor uitkeringsgerechtigden, een paar jaar later was dat ideaal wel verlaten. En het Rijk laat zich ook niet onbetuigd en maakt het de gemeenten soms moeilijk met voorschriften. In deze turbulente wereld van veranderingen, vele regels en rechten en plichten, is het goed dat er iets als een Adviesraad is, die de ontwikkelingen kritisch volgt, meedenkt en ook in de positie is om aan te geven hoe het wellicht beter kan, vooral voor medeburgers die zich in een kwetsbare positie bevinden. Ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gekregen om toe te treden tot de Adviesraad, waar ik sinds maart 2018 deel van uitmaak. Met zijn allen proberen we eraan bij te dragen dat in onze regio een situatie ontstaat waarin een rechtvaardige, respectvolle  en menselijke behandeling dagelijkse praktijk is.

 

Hans Boonstra, Ingelum

Themagroep Participatie en PR