post@asdnwf.nl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De zorg voor mensen, die op een of andere manier hulp en/of ondersteuning nodig hebben, is niet alleen een zaak van de hulpvrager en zijn sociale netwerk. De gemeente heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid: via gebiedsteams kan een beroep op hulp worden gedaan.
Ook instanties als woningbouwverenigingen, zorginstellingen, zorgverzekeraars en zorgverleners als huisartsen, wijkverpleging en niet te vergeten mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij deze hulp.
Een goede afstemming van deze instanties en hulpverleners is noodzakelijk om de zelfredzaamheid en participatie van de hulpvragers te bevorderen.

Als themagroep Wonen, Zorg en Welzijn van de Adviesraad Sociaal Domein NW-Fryslân vinden wij het daarom belangrijk om contacten te onderhouden met vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties en zorgverleners. Wij zullen hen informeren over onze taakopvatting en proberen afspraken met hen te maken over vaste contactmomenten. Wij hopen hierdoor een goed beeld te krijgen van de samenhang in het voorzieningenniveau dat er in het werkgebied aanwezig is. Ook kan het hierdoor voor ons duidelijk worden welke voorzieningen ontbreken binnen de samenwerkende gemeenten.

Verder vinden wij het ontzettend belangrijk contacten te onderhouden met de hulpvragers zelf of met hun vertegenwoordigers. Hun visie op de beschikbaarheid en inzet van goede voorzieningen is voor ons een van de bouwstenen bij de opstelling van adviezen.
Ook kunt u als gebruiker van voorzieningen zich rechtstreeks tot ons richten met uw ervaringen en ideeën omtrent voorzieningen in ons werkgebied. U kunt hiervoor het contactformulier van deze website gebruiken.

De themagroep Wonen, Zorg en Welzijn bestaat uit de volgende personen:

  • Frans Hofstra, Franeker, gemeente Waadhoeke;
  • Klaske Miedema, Oude Bildtzijl, gemeente Waadhoeke;
  • Djoke Travaille, Franeker, gemeente Waadhoeke;
  • Klaas de Graaf, Menaam, gemeente Waadhoeke;