Subnavigatie

Wat we voor u doen

De Adviesraad heeft tot taak om de gemeenten Waadhoeke, Terschelling en Vlieland gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de vorming van beleid op het terrein van zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen.

Om goed te kunnen opkomen voor mensen die in de knel zitten, is het voor ons belangrijk om van verschillende kanten informatie te ontvangen. Hiervoor is onder andere deze website opgezet. Via het contactformulier van deze website kan iedereen zich rechtstreeks tot onze raad wenden met opmerkingen over en suggesties voor onderwerpen die op het terrein van de raad liggen. Wij zijn als raad overigens niet ingesteld om persoonlijke klachten te behandelen. Daar zijn andere instanties voor.

Wij willen met allerlei organisaties en personen via deze website, maar ook rechtstreeks, contact (gaan) onderhouden. Wij rekenen erop dat deze contacten bij kunnen dragen aan een goede onderbouwing van onze adviezen. Hebt u zelf ervaringen met of suggesties voor het beleid van de Dienst dan horen wij die graag van u.

Omdat het werkterrein van de adviesraad nogal breed is, hebben we binnen de raad drie themagroepen gevormd die zich met specifieke terreinen bezighouden. Dit zijn: de themagroep Participatie, de themagroep Wonen, Zorg en Welzijn en de themagroep Jeugd. Deze themagroepen komen in grote lijnen overeen met de drie wetten, waarin de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het Sociale Domein is vastgelegd.

Een kort overzicht van het werk van de Adviesraad vindt u ook in onze flyer: Met Raad en Daad

Naar Sociaal Domein

Themagroep Jeugd

De themagroep Jeugd van de Adviesraad houdt zich bezig met Jeugdzorg. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor deze zorg, die is geregeld in de Jeugdwet.

Als themagroep Jeugd vinden wij dat kinderen in Nederland zo gezond en veilig mogelijk moeten kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn daarbij  als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdzorg.
 
Als themagroep Jeugd kunnen wij ons goed vinden in de belangrijkste doelen van de Jeugdwet. Deze vindt u in de beschrijving van het Soiaal Domein. Als themagroep Jeugd willen wij graag inzicht hebben in de manier waarop deze instellingen de doelen van de Jeugdwet vorm geven. Daarom ontvangen wij graag informatie over ervaringen van gebruikers van deze voorzieningen. Via het contactformulier van deze website kunt u die aan ons doorgeven. Ook als u ideeën heeft voor (aanpassing van) het  beleid op het gebied van het sociaal domein in de regio van Noardwest Fryslân horen wij die graag van u.
 
 
De themagroep Jeugd wordt gevormd door:
  • Rena Zijlstra, gemeente Waadhoeke
  • Ingrid Stellingwerf, gemeente Waadhoeke

 

 

Sociaal Domein, onderdeel Jeugd

Themagroep Participatie

De Themagroep Participatie van de Adviesraad houdt zich bezig met alle onderdelen van de Participatiewet. Het gaat daarbij om toeleiding naar werk, om inkomensvoorziening (uitkeringen) en aanvullende inkomensondersteuning (ook wel bekend als minimaregelingen of armoedebestrijding). In de beschrijving van het Sociaal Domein leest u daar meer over.

Omdat de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân de Participatiewet voor de gemeenten in onze regio uitvoert, heeft de themagroep Participatie direct te maken met het beleid waarmee de cliënt van deze dienst in aanraking komt. Het formuleren van het beleid is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij zien het daarom ook als onze taak uw knelpunten als gevolg van het gevoerde beleid, of knelpunten binnen beleid, te ontdekken en te verwoorden in een ongevraagd advies aan het bestuur van de Dienst. Hiervoor hebben wij input van u nodig om te weten hoe u de omgang met de Dienst ervaart.
 
Het is overigens niet zo dat wij persoonlijke klachten behandelen. Wij signaleren en onderzoeken of de kern van uw probleem vaker voorkomt en wij kijken op beleidsniveau wat hieraan veranderd kan worden. Als Adviesraad brengen wij vervolgens een advies uit aan de colleges en de gemeenteraden van de betrokken gemeenten.
 
Wij werken samen met diverse partijen binnen het werkveld om een goed beeld te krijgen van uw ervaringen als cliënt met de Dienst. Hierbij kunt u denken aan vakbonden en lokale gebiedsteams. Maar ook het afleggen van werkbezoeken, zoals bij Pastiel, rekenen wij tot onze taak omdat wij daarmee goed kunnen zien of de theorie in de praktijk werkelijkheid wordt.
 
De themagroep Participatie wordt gevormd door:
  • Tjeerd Lont, gemeente Waadhoeke
  • Hermien Moning, gemeente Waadhoeke
  • Koos Woudt, gemeente Waadhoeke
  • Dick Roosink, gemeente Waadhoeke
 
Sociaal Domein, onderdeel Participatie

Themagroep Wonen, Zorg en Welzijn

Voor het gemak ook wel bekend als themagroep WMO van de Adviesraad, omdat die zich ruwweg bezighoudt met de terreinen die in deze wet worden beschreven. Het gaat daarbij met name om medeburgers die hulp of zorg nodig hebben om zelfredzaam te blijven en te kunnen blijven meedoen aan de maatschappij. U leest hier mee over in het Sociaal Domein, onderdeel WMO.

Die  zorg en hulp is niet alleen een zaak van de hulpvrager en zijn sociale netwerk. Na wijziging van de WMO in 2015 heeft de gemeente hierin een belangrijke verantwoordelijkheid gekregen. Ook instanties als woningbouwverenigingen, zorginstellingen, zorgverzekeraars en zorgverleners als huisartsen, wijkverpleging en niet te vergeten mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij deze hulp.
 
Een goede afstemming van deze instanties en hulpverleners is noodzakelijk om de zelfredzaamheid en participatie van de hulpvragers te bevorderen. Als themagroep Wonen, Zorg en Welzijn vinden wij het daarom belangrijk om contacten te onderhouden met vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties en zorgverleners. Wij zullen hen informeren over onze taakopvatting en proberen afspraken met hen te maken over vaste contactmomenten. Wij hopen hierdoor een goed beeld te krijgen van de samenhang in het voorzieningenniveau dat er in het werkgebied aanwezig is. Ook kan het hierdoor voor ons duidelijk worden welke voorzieningen ontbreken binnen de samenwerkende gemeenten.
 
Verder vinden wij het ontzettend belangrijk contacten te onderhouden met de hulpvragers zelf of met hun vertegenwoordigers. Hun visie op de beschikbaarheid en inzet van goede voorzieningen is voor ons een van de bouwstenen bij de opstelling van adviezen. Ook kunt u als gebruiker van voorzieningen zich rechtstreeks tot ons richten met uw ervaringen en ideeën omtrent voorzieningen in ons werkgebied. U kunt hiervoor het contactformulier van deze website gebruiken.
 
De themagroep Wonen, Zorg en Welzijn bestaat uit de volgende personen:
  • Klaske Miedema, gemeente Waadhoeke
  • Klaas de Graaf, gemeente Waadhoeke
  • Wim Tuma, gemeente Waadhoeke

 

Sociaal Domein, onderdeel WMO