post@asdnwf.nl

Home

Jeugdhulp

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien.
Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen.
Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lees meer => 

WMO

De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veranderd.
Vanaf 2015 voeren gemeenten taken uit die voorheen nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen.
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Lees meer =>

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.
De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de Wsw en een groot deel van de Wajong.

Lees meer =>