Uitgebrachte adviezen

Het is de hoofdtaak van de Adviesraad om ongevraagd of gevraagd advies uit te brengen over zaken die in de regio Noardwest Fryslân van belang zijn binnen het sociaal domein.

Hieronder een aantal adviezen en reacties op een rij. Overigens is de raad veelvuldig in overleg met vertegenwoordigers van de Dienst Noardwest Fryslân en met de gemeenten in de regio: Harlingen, Waadhoeke, Terschelling en Vlieland. Via die weg oefent de Adviesraad invloed uit. De Raad adviseert alleen 'officieel' als dat nodig is. Het gaat om het resultaat. Als dat al is bereikt met informeel overleg, heeft dat evenveel waarde.

Onlangs, in januari 2022 heeft de Adviesraad een advies uitgebracht aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke over de voortzetting van Empatec als werkleerbedrijf voor de regio West Fryslân. Het betreft twee adviezen die identiek zijn. Daarom is slechts één advies opgenomen in de lijst.

Uitgelicht- Speerpunten Adviesraad 2023

De Adviesraad adviseert de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland over beleidskwesties op het gebied van het Sociaal Domein. Wat de raad precies doet hangt af van wat op de beleidsagenda staat. Maar daarnaast richt de raad zich op een aantal zaken die op voorhand zo belangrijk zijn dat ze in ieder geval aandacht verdienen. De raad benoemt zo'n aandachtsgebied tot speerpunt.

Ook voor 2023 zijn er een aantal speerpunten vastgesteld. Mogelijk worden die in de loop van het jaar nog aangevuld. De Adviesraad richt zich in 2023 in ieder geval op de volgende zaken.

Inzicht krijgen in de wachtlijsten bij de Jeugdzorg
De Adviesraad heeft zorgen over het bestaan van de wachtlijsten bij de gebiedsteams en wil onderzoeken wat hiervan de oorzaak is en welke oplossingen denkbaar zijn. 
 
Inzicht krijgen in de wachtlijsten bij Wmo-aanvragen om een WMO-voorziening
De Adviesraad heeft ook hier zorgen over het bestaan van de wachtlijsten bij de gebiedsteams en wil net als bij het vorige speerpunt onderzoeken wat hiervan de oorzaak is en welke oplossingen denkbaar zijn. 
 
Kritisch begeleiden van het Uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning
Eerder is bij de beleidsvoorbereiding toegezegd dat er in het nog te ontwikkelen Uitvoeringsplan Mantelzorgondersteuning 2023-2024 concrete doelstellingen zullen worden opgenomen. De Adviesraad wil dit kritisch blijven volgen en waar mogelijk en wenselijk hiervoor voorstellen doen.
 
Meedenken bij de totstandkoming van de Woonzorgvisie 
In de Woonzorgvisie moet de gemeente vastleggen hoe zij omgaat met de huisvesting en ondersteuning van zogenaamde aandachtsgroepen  Dit zijn onder andere: ouderen, vergunninghouders, mensen met een sociale en/of medische urgentie, mensen die uitstromen uit intramurale instellingen, arbeidsmigranten en jongeren. Zodra de gemeente de eerste contouren van dit plan heeft geschetst wil de themagroep in staat gesteld worden daarover mee te denken en te praten. De Adviesraad wenst mee te denken en mee te praten bij de invulling van genoemde Woonzorgvisie.
 
Verruiming mogelijkheden kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 hebben gemeenten en waterschappen de mogelijkheid gekregen om de vermogensnorm die bij kwijtschelding wordt gehanteerd op te hogen. De Adviesraad wil met een ongevraagd advies bereiken dat de gemeenten in onze regio deze mogelijkheid voor onze inwoners volledig gaan benutten
 
Onderzoek naar een Schuldenvrij Noardwest Fryslân
De Adviesraad wil onderzoeken of het mogelijk is, naar het voorbeeld van de gemeente Leeuwarden (Schuldenvrij Leeuwarden), dat er in Noardwest Fryslân een schuldenfonds wordt opgericht dat, als aan de gestelde voorwaarden is voldaan, problematische schulden van inwoners kan overnemen. Tevens zal worden bezien of dit initiatief gekoppeld kan worden aan de Kalender tegen Armoede, waarin gemeentelijke plannen van armoedebestrijding zijn verzameld.
 
Inventariseren van inspanningen ten behoeve van personen die problemen hebben aan het werk te komen of mee te doen in de samenleving
De themagroep wil de omvang van deze doelgroep (0 tot 40% loonwaarde) in beeld brengen, inventariseren welke acties er voor hen worden ondernomen in het kader van activering of toeleiding naar werk, en of er, en zo ja met welke frequentie, vervolgacties plaatsvinden. Mogelijk leidt dit tot initiatieven, voorstellen en adviezen van de kant van de Adviesraad om tot aanvullende acties te komen.