Uitgebrachte adviezen

Het is de hoofdtaak van de Adviesraad om ongevraagd of gevraagd advies uit te brengen over zaken die in de regio Noardwest Fryslân van belang zijn binnen het sociaal domein.

Hieronder een aantal adviezen en reacties op een rij. Overigens is de raad veelvuldig in overleg met vertegenwoordigers van de Dienst Noardwest Fryslân en met de gemeenten in de regio: Harlingen, Waadhoeke, Terschelling en Vlieland. Via die weg oefent de Adviesraad invloed uit. De Raad adviseert alleen 'officieel' als dat nodig is. Het gaat om het resultaat. Als dat al is bereikt met informeel overleg, heeft dat evenveel waarde.

Onlangs, in januari 2022 heeft de Adviesraad een advies uitgebracht aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke over de voortzetting van Empatec als werkleerbedrijf voor de regio West Fryslân. Het betreft twee adviezen die identiek zijn. Daarom is slechts één advies opgenomen in de lijst.

Uitgelicht- Activiteiten Adviesraad 2024

De Adviesraad adviseert de gemeenten Waadhoeke, Terschelling en Vlieland gevraagd en ongevraagd over beleidskwesties op het gebied van het Sociaal Domein.

De  raad doet dit op verschillende manieren zoals:
- het in overleggen met de beleidsambtenaren leveren van inbreng en commentaar bij de totstandkoming van voorgenomen beleid;
- het afstemmen met de manager van het beleidsteam inzake lopende en geagendeerde beleidsstukken;
- het leveren van inbreng en commentaar bij bespreking van concept collegevoorstellen in het overleg met de portefeuillehouders.

Wat de raad precies doet hangt af van wat op de beleidsagenda staat.  Maar, behalve het inspelen op de lopende zaken die gedurende het jaar voorbij komen wil de Adviesraad ook enkele eigen accenten leggen. Dit krijgt sinds enige jaren vorm door in de drie themagroepen jaarlijks enkele speerpunten te benoemen en uit te werken. Voor het jaar 2024 is er voor gekozen één speerpunt te kiezen waar alle drie themagroepen mee aan de slag gaan. Dit betreft het onderwerp: cliënt- en burgerparticipatie. Voor de Adviesraad is daarbij vooral van belang om te onderzoeken hoe meer informatie van de gebruikers van uitkeringen en voorzieningen kan worden verkregen.

De themagroepen zullen zich daarnaast bezighouden met één eigen speerpunt. Het gaat om de volgende acties:

Themagroep Jeugd
De themagroep Jeugd heeft zorgen over de groep thuiszitters en kwetsbare jongeren. Het gaat hier vooral om de categorie jongeren van 12 tot 16 jaar, maar er zijn ook signalen van kinderen op de zeer jonge leeftijd van 8 jaar. Dit probleem is aangekaart door het gebiedsteam Waadhoeke, maar de aanpak van dit probleem door diverse partijen, zoals scholen, laat nogal te wensen over. De themagroep neemt zich voor een grondige inventarisatie uit te voeren en zo nodig met een advies te komen.

Themagroep Wonen, zorg en welzijn
Deze themagroep heeft ervoor gekozen een tweetal speerpunten van 2023 over te hevelen naar 2024 omdat die onderwerpen nog volop actueel zijn, te weten:

Uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning
In een overleg tussen wethouders, beleidsambtenaren en het bestuur van de Adviesraad overleg is in november 2022 de toezegging gedaan dat er in het nog te ontwikkelen Uitvoeringsplan Mantelzorgondersteuning 2023-2024 meer concrete doelstellingen zullen worden opgenomen. De themagroep wil dit kritisch blijven volgen en waar mogelijk en wenselijk concrete aandachtspunten op tafel leggen bij de verantwoordelijke beleidsambtenaren.

Meedenken bij de totstandkoming van de Woonzorgvisie
In de woonzorgvisie moet de gemeente vastleggen hoe zij omgaat met de huisvesting en ondersteuning van zogenaamde aandachtsgroepen Dit zijn onder andere: ouderen, vergunninghouders, mensen met sociale en/of medische urgentie onder wie mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen die uitstromen uit intramurale instellingen, arbeidsmigranten en jongeren. Zodra de gemeente de eerste contouren van dit plan heeft geschetst wil de themagroep in staat worden gesteld daarover mee te denken en te praten.

Themagroep Participatie
De themagroep gaat zich bezighouden met het verlichten van de administratieve druk. De themagroep is namelijk van mening dat het aanvragen van een uitkering voor veel mensen een erg lastige hindernis is, met name omdat er heel veel gegevens moeten worden aangeleverd en bewijstukken over moeten worden gelegd. De themagroep concentreert zich hierbij voorlopig op het aanvragen van bijzondere bijstand en wil in overleg met betrokken medewerkers van de Dienst bereiken dat het aanvraagproces verregaand wordt versimpeld.