Subnavigatie

Waarom een adviesraad?

In Nederland moeten we allemaal mee kunnen doen in de maatschappij. Iedereen moet voldoende mogelijkheden hebben. Mensen met een lichamelijke beperking, met psychische problemen of met andere beperkingen. Jeugdigen met problemen. Mensen met een gering inkomen. Maar óók mantelzorgers en vrijwilligers. Dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet worden zij geholpen bij het oplossen, verminderen en draaglijk maken van problemen.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten maar in onze regio is de dagelijke uitvoering van de wetten belegd bij de Dienst Noardwest Fryslân.  De gemeenten zijn verplicht om over de uitvoering van deze wetten bij de Adviesraad advies in te winnen. De Adviesraad is er voor inwoners in het werkgebied van de Dienst Noardwest Fryslân, voor zover ze wonen in de gemeenten Waadhoeke, Terschelling en Vlieland. De raad  is onafhankelijk en werkt samen met vrijwilligersorganisaties en cliëntenorganisaties.

 

Wat doet de Adviesraad?

Het is van belang dat de uitvoering van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning ( WMO) en de Jeugdwet iedereen dezelfde kansen biedt om mee te doen in de samenleving. Daarom heeft de Adviesraad tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alles wat betrekking heeft op de uitvoering van deze wetten die samen het 'sociaal domein' vormen. De nadere invulling van genoemde wetten is een verantwoordelijkheid van de gemeenten in onze regio. De Adviesraad ondersteunt dan ook de gemeenten Waadhoeke, Terschelling en Vlieland.

De gemeenten hebben de dagelijkse uitvoering van genoemde wetten uitbesteed aan de Dienst Noardwest Fryslân. Deze uitvoering heeft dan ook zeer de aandacht van de Adviesraad.

De Adviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk. De Raad stelt zich tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid, de eigen kracht en de participatie van de inwoners.

Een tweede doel is om de (voorgenomen) maatregelen en voorzieningen die de Dienst Noardwest Fryslân namens de betrokken gemeenten uitvoert, te toetsen aan de behoefte van de inwoners. Hierdoor draagt de Adviesraad bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein. Het belang van de inwoners staat hierbij centraal. Er is speciale aandacht voor kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers.

De Adviesraad Sociaal Domein Noard West Fryslân behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente, de Dienst Noardwest Fryslân en de gebiedsteams.

 

Dienst Noardwest Fryslân