Subnavigatie

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân

Sinds januari 2016 bestaat er een Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân. Deze raad is ingesteld door het bestuur van de Dienst Noardwest Fryslân. Tot 1 januari 2021 had de Adviesraad tot taak om de Dienst gevraagd en ongevraagd deze te adviseren bij de vorming van beleid op het terrein van zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor deze beleidsterreinen is in drie wetten vastgelegd: de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2021 zijn verantwoordelijkheden voor de vaststelling van beleid echter gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor de advisering door de Adviesraad. Momenteel is er sprake van een overgangsperiode. Naar verwachting zal de Adviesraad in de nabije toekomst adviseren aan de gemeenten zelf.

De Adviesraad telt momenteel 9 leden. De meerderheid van ons is afkomstig uit de gemeenten in het werkgebied van de Dienst Noardwest Fryslân. In ons betaalde werk of als vrijwilligers hebben wij allemaal met een of meer onderdelen van het sociale domein te maken.

In het kort leest u hier wat we doen, hoe we het doen en hoe u kunt helpen.Ook de agenda's van onze vergaderingen vindt u hier.
 

 

De Dienst Noardwest Fryslân

Even kennismaken