Subnavigatie

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân

Sinds januari 2016 bestaat er een Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân. Deze raad is ingesteld door het bestuur van de Dienst Noardwest Fryslân. Tot 1 januari 2021 had de Adviesraad tot taak om de Dienst gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de vorming van beleid op het terrein van zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor deze beleidsterreinen is in drie wetten vastgelegd: de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2021 zijn de verantwoordelijkheden voor de vaststelling van beleid echter gewijzigd. De beleidsvoorbereiding is vanaf dat moment neergelegd bij de gemeenten in Noardwest Fryslân zelf, die samenwerkten in een intergemeentelijk beleidsteam. Dat heeft gevolgen gehad voor de advisering door de Adviesraad, die daarna adviseerde aan de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland zelf. De gemeente Harlingen die participeerde in het beleidsteam is vervolgens daaruit getreden in maart 2023, wat opnieuw gevolgen had voor de advisering door de Adviesraad. De Adviesraad adviseert vanaf 1 januari 2024 uitsluitend aan de gemeenten Waadhoeke, Terschelling en Vlieland.

De Adviesraad telt momenteel 9 leden en een vrijwilliger die het bestuur ondersteunt en tot taak heeft de website, het digitaal archief van de Adviesraad en de mail te beheren. Alle leden zijn afkomstig uit de gemeenten in het werkgebied van de Dienst Noardwest Fryslân. In ons betaalde werk of als vrijwilligers hebben wij allemaal met een of meer onderdelen van het sociale domein te maken.

In het kort leest u hier wat we doen, hoe we het doen en hoe u kunt helpen.Ook de agenda's van onze vergaderingen vindt u hier.
 

 

De Dienst Noardwest Fryslân

Even kennismaken