Subnavigatie

Jeugdhulp

Ouders en verzorgers zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van jeugdzorg ligt sinds 2015 bij de gemeenten.

De gemeente heeft zich bij de organisatie van de jeugdzorg te houden aan regels, die zijn verzameld in de Jeugdwet.
 
Doelen Jeugdwet
De belangrijkste doelen van deze wet zijn:
  • gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk.
  • de zorg zo organiseren dat de jeugdigen en hun ouders de regie blijven houden over hun leven
  • bevorderen dat ze met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken
  • ervoor zorgen dat minder snel medicijnen worden voorgeschreven en dat de zorgvraag vermindert
  • eerder (jeugd)hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen;
  • samenhangende hulp bieden voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
  • meer ruimte geven aan jeugdprofessionals en regeldruk bij hun werk verminderen.
Vanuit hun verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de jeugdzorg zorgen de de gemeenten voor deskundige organisaties met goed opgeleid personeel, dat de kwaliteit kan waarborgen. De organisaties moeten voldoen aan de eisen die  de Jeugdwet stelt.
 
Er zijn verschillende vormen van jeugdzorg, zoals pleegzorg, jeugdinstellingen, voogdij. De inzet van deze diensten gebeurt in Friesland veelal op regionaal en/of provinciaal niveau. Gebiedsteams vervullen hierbij een belangrijke rol.
 
Gebiedsteam Waadhoeke