Belangrijke punten begroting 2021

4 oktober 2020

Op de derde dinsdag in september heeft de regering de plannen en de bijbehorende begroting bekend gemaakt voor het volgend jaar. Wat staat er op stapel op het gebied van het Sociaal Domein? Een kort overzicht.

Participatiewet

  • Het kabinet wijzigt de Participatiewet zo dat voortaan openstaande fraudeschulden worden uitgesloten van de vermogenstoets in de Participatiewet. Een fraudeschuld wordt dan niet meer als een 'schuld' als bedoeld in artikel 34 lid 1 Participatiewet beschouwd en mag dan dus niet meer afgetrokken worden van de aanwezige bezittingen. Personen die fraude hadden gepleegd, konden op deze wijze toch nog enig voordeel hebben van hun handelen. Dit terwijl het kabinet duidelijk het uitgangspunt heeft gekozen dat misbruik niet mag lonen.
  • Het kabinet heeft de steunmaatregelen voor ondernemers verlengd tot 1 juli 2021
  • Er komt een vereenvoudiging van de inzet van het instrument loonkostensubsidie

Schuldhulpverlening

  • Gemeenten en andere bestuursorganen krijgen sneller informatie wanneer mensen hun rekeningen of huur niet betalen. Bijvoorbeeld van energiemaatschappijen en woningcorporaties. Daardoor kan sneller hulp worden geboden en kan worden voorkomen dat schulden ontstaan of verder oplopen.

Jeugdzorg

  • Het kabinet heeft plannen de jeugdzorg beter te organiseren en komt daarvoor met een wetsvoorstel.  Zo komen er onder andere 8 expertisecentra voor kinderen en jongeren met meervoudige en complexe problemen. Hiervoor stelt het kabinet vanaf 2021 blijvend € 26 miljoen beschikbaar. Daarnaast kreeg jeugdzorg al extra geld. Deze verstrekking wordt verlengd tot en met in ieder geval 2022.

 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • Op 1 januari 2021 zullen zo'n  9.000 rechthebbenden vanuit de Wmo en de Zorgverzekeringswet (Zvw) overgaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat hier om personen met een psychische stoornis.

 
Inburgering

  • Op 1 juli 2021 start een nieuw inburgeringsstelsel. Nieuwkomers gaan zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en meedraaien in de samenleving. Het liefst door betaald werk. Zij krijgen tijdens de inburgering begeleiding door de gemeente of van een andere organisatie die daarvoor van de gemeente opdracht heeft gekregen.
  • De overheid betaalt inburgering op maat voor asielzoekers.
  • Er geldt een hogere norm voor het taalniveau dan eerst: minimaal B1-niveau, in plaats van A2.
Documenten Prinsjesdag 2020
Terug naar overzicht