Humanitas signaleert alarmerende stijging mensen met geldproblemen en een kwalijke rol voor de schuldenindustrie

28 maart 2024

Vrijwilligersorganisatie Humanitas ziet een grote toename van het aantal mensen met geldproblemen. Uit een intern onderzoek bij deze vrijwilligersorganisatie, die ook in de regio Noardwest Fryslân actief is, blijkt dat geldproblemen verergeren. Ook de gevolgen daarvan, zoals gezondheidsklachten en eenzaamheid, nemen in aantal en in ernst toe. Het aantal mensen dat Humanitas helpt, is in een paar jaar tijd bijna verdubbeld.

Schuldenindustrie speelt een kwalijke rol
De directeur van Humanitas, Jerzy Soetekouw, geeft aan dat zijn vrijwilligers en coördinatoren uit contacten met hun klanten is gebleken dat de financiële problemen vele malen groter zijn dan voorheen. Geldzorgen komen niet alleen meer voor, maar worden door de schuldenindustrie ook nog verergerd. 

Volgens Humanitas zou de overheid meer moeten doen om mensen te beschermen tegen de schuldenindustrie(lees: incassobureaus). 'Als je een rekening niet kunt betalen, dan wordt die vele malen hoger. Een kleine schuld kan uitgroeien tot een monsterschuld. Zo kan er binnen de kaders van de wet goed worden verdiend aan mensen met schulden en is er sprake van een daadwerkelijke schuldenindustrie.' De overheid zelf maakt zich volgens Humanitas  daar ook schuldig aan. 

'Verdienen aan de ellende van de ander'
In de consumentengids van april 2024 besteedt de Consumentenbond ook aandacht aan genoemde schuldenindustrie. De bond noemt dat het leven steeds duurder wordt en dat als gevolg daarvan veel mensen te weinig te besteden hebben. En dat ze het niet alleen wat zuiniger aan moe­ten doen, maar steeds vaker schulden niet kunnen ontlopen. In 2023 hadden meer dan 700.000 huishoudens geregistreerde schulden. Dat is 8,8% van het totaal aantal huishoudens in Nederland. De huis­houdens die in 2022 aanklop­ten bij de financiële hulpverle­ners van branchevereniging NVVK, hadden gemiddeld 13 schuldeisers. En meer dan €40.000 schuld.De Consumentenbond stelt ook dat het iedereen kan overkomen. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, verlies van werk of door een faillisse­ment. Of bij onverwachte maar onvermijdelijke hoge uitgaven. Rekeningen die nooit een probleem waren, zijn dat in één keer wél.

Als iemand zijn rekeningen niet meer kan betalen, loopt hij of zij het gevaar in aanraking te komen met een incassobureau, dat namens de schuldeiser het verschuldigde geld probeert te innen of met een deurwaarder die hetzelfde probeert te doen. Het bedrijf dat het bureau of de deurwaarder inschakelt, maakt daar kosten voor. En die komen bovenop de openstaande rekening

Incassokosten zijn aanzienlijk
De incassokosten hangen af van de hoogte van de schuld maar zijn altijd mninimaal € 40,00, ook bij een heel kleine schuld. In de wet is vastgelegd hoe hoog de incassokosten maximaal mogen zijn maar in alle gevallen lopen de kosten na een inschakeling van een incassobureau flink op. En als iemand ook dan nog niet de schulden kan betalen, wordt hij of zij geconfronteerd met kosten van de rechtbank die verdergaande incassomaatregelen mogelijk maakt. Denkt u aan zaken als een beslag op salaris of een uitkering. Zo raakt iemand
steeds dieper in de schulden komen. 

Opkopen van schulden
In middels is er een soort schuldenindustie aan het ontstaan. Bedrij­ven hebben ook de mogelijk­heid om schulden te verkopen aan incassobureaus. Dat gebeurt vaak met veel schulden tegelijk. Meestal gaat het dan om moeilijk te innen schulden. Dat is voor die bedrijven voordeliger dan zelf achter de klanten te blijven aangaan. Incassobureaus kopen de 
schulden op voor een lager bedrag en hopen winst te ma­ken door ze alsnog te innen. Incassobureaus zijn eigenlijk gebaat bij zo veel mogelijk schulden. Ze hebben er geen belang bij om bij te dragen aan preventie en doen dat dan ook niet. Ze dragen op geen enkele manier  bij aan het oplossen van de problemen.

Veranderingen per 1 april 2024
Op 1 april 2024 gaat de Wet kwaliteit incassodienst­verlening in. Daarin staan eisen voor incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, advocaten en bedrijven die schul­den opkopen. Dienstverleners die voldoen aan de eisen, krij­gen een openbare registratie. Zonder registratie mogen ze niet actief zijn. Het nieuwe incassoregister moet de com­merciële industrie aan banden leggen, maar lost het onder­liggende probleem niet op.

Consumentenbond bepleit een andere aanpak 
De bond vindt dat mensen met schulden moeten worden geholpen. Dat er aandacht moet zijn voor preventie. Dat huishoudens met schulden niet telkens weer in de proble­men raken.  De consumentenbond heeft ideeën over de wijze waarop dat vorm kan krijgen en gaat daarover in gesprek met onder andere beleidsmakers, deskundigen, het bedrijfsleven, Humanitas en Schuldhulpmaatje.

Wat ziet Humanitas als oplossing?
De overheid moet mensen beschermen door de schuldenindustrie met wetgeving te beperken. We moeten af van het waanbeeld dat mensen wel gaan betalen als het bedrag maar hoog genoeg wordt; mensen kunnen niet betalen! De hoogte van een schuld moet in verhouding staan tot het oorspronkelijke bedrag en niet vele malen hoger kunnen worden. Een loonbeslag mag er nooit toe leiden dat mensen zo weinig overhouden dat ze gedwongen worden nieuwe schulden te maken.  Preventief moet er ook veel gebeuren. Zo moet het veel moeilijker worden om schulden te maken. Ook moeten alle scholieren worden voorbereid op hun financiële verantwoordelijkheden wanneer ze 18 jaar worden.  

 

 

 

Hoe ziet Humanitas schuldenindustrie
Terug naar overzicht