Wetsvoorstel verbetering schuldhulpverlening

1 september 2019

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijzigen om de schuldhulpverlening te verbeteren. Deze verbetering moet vooral worden bereikt door in een vroeg stadium schulden op te kunnen sporen. Bij deze zogeheten 'vroegsignalering' zoeken gemeenten (of in onze regio de Dienst NWF) actief contact met burgers met (dreigende) schulden om hulp aan te bieden.

Om de vroegsignalering te verbeteren wordt in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening een aantal artikelen toegevoegd dat de uitwisseling van persoonsgegevens regelt. Onder meer wordt geregeld dat gemeenten bevoegd zijn gegevens over de gezondheid van betrokkenen en strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken. Ook mogen gemeenten en sommige instellingen persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de schuldhulpverlening. Persoonsgegevens, die de gemeente heeft verkregen in de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning mogen daarbij ook worden gebruikt als dat noodzakelijk is voor de schuldhulpverlening.

Het wetsvoorstel is niet onomstreden. Hier en daar tast het de privacybescherming wel fors aan. Het wetsvoorstel bevindt zich nog steeds in de voorbereidende fase. De Raad van State wordt eerst nog om advies gevraagd voordat het wetsvoorstel voorgelegd wordt aan de Tweede Kamer. 

 

 

Terug naar overzicht