Adviesraad stopt advisering aan Harlingen

14 december 2023

De Adviesraad Sociaal Domein stopt per 1 januari 2024 met de advisering aan de gemeente Harlingen. De raad gaat door als adviesorgaan voor de gemeenten Waadhoeke, Terschelling en Vlieland. De Adviesraad is tot het besluit gekomen omdat de gemeente Harlingen begin 2023 uit het intergemeentelijke Beleidsteam Sociaal Domein Noardwest Fryslân is getreden, waarin het samenwerkte met de gemeenten Waadhoeke, Vlieland en Terschelling. Concreet betekende dit extra advisering en dubbel werk voor de raad. Vanwege een krimpende bezetting en onervarenheid van een aantal zittende leden, acht de Adviesraad zich niet in staat om die verzwaarde adviestaak adequaat uit te voeren. Het was daarbij gelet op de voorgeschiedenis logischer dat de dienstverlening aan Waadhoeke, Terschelling en Vlieland zou worden voortgezet en die aan Harlingen zou worden beëindigd.

Reactie van de gemeente Harlingen
In reactie op dit besluit van de Adviesraad heeft het college van de gemeente Harlingen laten weten het besluit te begrijpen maar het wel te betreuren. In een toelichting stelt het college dat Harlingen een eigen beleidsteam heeft samengesteld, nadat Harlingen in maart 2023 uit het intergemeentelijk beleidsteam is gestapt. Deze verandering heeft, begrijpelijk, gevolgen voor de wijze waarop de gemeenten en adviesraad zich tot elkaar verhouden. De samenwerking tussen de gemeente Harlingen en de Adviesraad moest weer opgepakt worden en dit heeft de nodige tijd gekost. Nadat op 7 september 2023 ambtenaren van de gemeente hadden overlegd met het dagelijks bestuur van de Adviesraad is door Harlingen het vertrouwen uitgesproken dat de samenwerking kon worden voortgezet. Harlingen betreurt het dat de gemeente niet de tijd heeft gekregen om gestalte te geven aan voortzetting van de samenwerking en geconfronteerd is met het eenzijdig genomen, definitieve besluit van de Adviesraad.

De gemeente Harlingen en de Adviesraad hebben wederzijdse dank en waardering uitgesproken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

De voorgeschiedenis
De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân bestaat sinds januari 2016 en is ingesteld door het bestuur van de Dienst Noardwest Fryslân als adviesorgaan aan deze dienst die de inwoners bedient van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland. Tot 1 januari 2021 had de Adviesraad tot taak om de Dienst gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de vorming van beleid op het terrein van zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen. Vanaf 1 januari 2021 zijn de verantwoordelijkheden voor de vaststelling van beleid echter gewijzigd. De beleidsvoorbereiding is vanaf dat moment neergelegd bij de gemeenten in Noardwest Fryslân zelf, die samenwerken in een intergemeentelijk beleidsteam. Dat heeft gevolgen gehad voor de advisering door de Adviesraad. Hoewel een Adviesraad doorgaans is gekoppeld aan één gemeente, is vanwege de goede wederijdse ervaringen in het verleden besloten ook na de wijziging de de Adviesraad  te handhaven als adviesorgaan voor alle vier gemeenten. Deze verandering is ook vastgelegd in een aangepaste verordening en er zijn aanvullende regels opgesteld.

  

 

Terug naar overzicht