Adviezen 2023 Adviesraad NWF

12 januari 2024

Het jaar 2023 ligt alweer achter ons. Binnenkort zullen we met ons jaarverslag uitgebreid terugblikken op dit turbulente jaar. Maar nu alvast een voorproefje in de vorm van in 2023 uitgebrachte adviezen want de Adviesraad heeft bepaald niet stilgezeten.

De Adviesraad adviseert over beleidskwesties en doet dat als zij wordt gevraagd door de gemeenten in de regio Noardwest Fryslân om dat te doen. Maar ook als een dergelijk verzoek niet is ontvangen maar de raad het nodig vindt haar mening te geven. Doorgaans wordt de Adviesraad in geval van een beleidsvoorstel al in een vroeg stadium door de verantwoordelijke beleidsambtenaar gevraagd mee te denken. Soms is een officieel advies door de Adviesraad dan niet meer nodig maar soms is het wenselijk dat wel alsnog te doen. 

In 2023 zijn zo'n 12 officiële adviezen uitgebracht, verreweg de meeste hadden te maken met uitkeringen en toeleiding naar werk volgens de Participatiewet, maar ook is geadviseerd over de Veordening Jeugdhulp. Een advies ( 'Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen') had vooral betrekking op uitgangspunten van beleid en de benadering van burgers. Alle adviezen zijn, wellicht een uitzondering daargelaten, gestuurd naar de colleges van zowel Waadhoeke, Terschelling, Vlieland en Harlingen. Bij de behandeling van de definitieve beleidsvoorstellen geven de gemeenten aan wat van de adviezen van de Adviesraad is overgenomen. Overigens hebben we u eerder gemeld dat de Adviesraad vanaf 1 januari 2024 niet meer adviseert aan de gemeente Harlingen.

In 2023 hebben we gevraagd en ongevraagd onderstaande 'officiële' adviezen uitgebracht:

 • Advies inzake invoering van De VoorzieningenWijzer
 • Advies inzake het Breed Offensief in het kader van de Participatiewet
 • Advies inzake het concept implementatieplan businesscase Werkleerbedrijf
 • Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen (een omslag in denken en doen)
 • Reactie ASD NWF op concept uitgangspuntennotitie beleid bestaanszekerheid
 • Advies inzake Beleidsregels Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2023
 • Advies inzake Beleidsregels persoonlijke ondersteuning Participatiewet 2023
 • Advies inzake het activeren van de doelgroep van Waarde
 • Advies inzake energietoeslag 2023 en bijzondere bijstand voor energiekosten 2023/2024
 • Advies inzake het voorgenomen pilotproject de Groeituin
 • Advies inzake de Verordening Jeugdhulp 2024.

De adviezen kunt u hier nalezen.

 

Lees de adviezen
Terug naar overzicht