Jaarverslag 2023 Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân

3 maart 2024

Nadat 2022 voor de Adviesraad in veel opzichten een moeizaam jaar was gebleken was dat in 2023 niet wezenlijk anders. Waar in 2022 in goed overleg met de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland was geconcludeerd dat vertrouwde communicatiepatronen waren verlaten en dat er aanleiding was opnieuw te investeren in een goede samenwerking met de Adviesraad, heeft dit voornemen in 2023 vorm gekregen. Echter, nadat de gemeente Harlingen had besloten per 1 maart 2023 de beleidsmatige samenwerking met de andere drie gemeenten te beëindigen kwam de communicatie met de Adviesraad opnieuw onder druk. Een inmiddels afgeronde evaluatie van de relatie met en de positie van de Adviesraad heeft inmiddels geleid tot aanbevelingen over de gewenste samenwerking. Op voorhand is de Adviesraad hier tevreden mee. De adviesfunctie ten behoeve van Harlingen is per 1 januari 2024 komen te vervallen.

Samenstelling Adviesraad
Ook qua personeelsmutaties was 2023 verre van een topjaar. Er gingen, om diverse redenen, meer leden weg dan erbij kwamen. Daarnaast bleven sommige nieuwkomers erg kort. Dit heeft geleid tot een actie tot werving van nieuwe leden, die succesvol lijkt. Binnenkort presenteren we op deze plaats enige nieuwe leden.

Activiteiten Adviesraad
Ondanks alle tegenwind is de Adviesraad blijven doen waarvoor ze is bedacht. Meedenken met en adviseren aan de colleges in de regio Noardwest Fryslân. Eerder las u al bij de nieuwsberichten welke adviezen de Adviesraad in 2023 heeft uitgebracht, daarnaast is gewerkt aan zogeheten speerpunten. 

Themagroep Jeugd
De themagroep Jeugd heeft zich beziggehouden met een onderzoek om zicht te krijgen op de oorzaken van het oplopen van de wachtlijsten voor Jeugdzorg bij de gebiedsteams en vervolgens met het zoeken van een oplossing van bedoeld probleem. Dit onderzoek loopt nog. 

Themagroep Participatie
De themagroep Participatie heeft aandacht besteed aan de verruimde mogelijkheden voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Voorgesteld is om deze ook toe te passen in 'onze' gemeenten. Het voorstel is overgenomen. Daarnaast heeft deze themagroep onderzocht of de pilot Schuldenvrij Leeuwarden ook in Noardwest Fryslân kon worden toegepast. Na het inwinnen van informatie bij de initiatiefgroep in Leeuwarden, bleek dat de pilot nog geen doorslaand succes was en wellicht ook niet zou zijn gestart als de in 2023 doorgevoerde wettelijke wijzigingen op het gebied van schuldsanering bekend waren geweest (het gaat om bijvoorbeeld de halvering van de voorgeschreven periode van aflossing). Onze themagroep heeft dan ook geen verdere actie voorgesteld met betrekking tot dit onderwerp. Tot slot had de themagroep Participatie gekozen voor het inventariseren van de inspanningen ten aanzien van de doelgroep van Waarde. Er waren signalen dat deze groep uitkeringsgerechtigden met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt in belangrijke mate buiten beeld was. Uit ons onderzoek werd duidelijk dat de uitvoeringspraktijk met betrekking tot die doelgroep overeenkwam met de ontvangen signalen. Dit leidde ertoe dat de Adviesraad, op voorstel van de themagroep Participatie, een ongevraagd advies heeft gericht aan B&W van Waadhoeke. Concreet werd daarin de oproep gedaan om in deze gemeente een voorziening als de Wurkjouwer te starten. Daarvan was in 2023 nog geen sprake. Echter met de start van het Project De Groeituin in Wier in 2024 zien we dat in belangrijke mate tegemoet is gekomen aan onze dringende oproep om meer tijd en energie te steken in de doelgroep van Waarde. Zie ook het nieuwsbericht over De Groeituin.

Themagroep Wonen, zorg en welzijn
De themagroep Wonen, zorg en welzijn heeft het Uitvoeringsplan Mantelzorgondersteuning kritisch gevolgd. Een eerste concept van dat uitvoeringsplan is besproken met de verantwoordelijke beleidsambtenaar. Later is de definitieve versie van het Uitvoeringsplan gepresenteerd met tal van voornemens die pas later daadwerkelijk vorm krijgen. De themagroep blijft deze nauwgezet volgen. Daarnaast heeft de themagroep aandacht gegeven aan het bestaan van soms lange wachtlijsten bij aanvragen voor huishoudelijke hulp. Er is geconcludeerd dat als oorzaken hiervan zijn aan te wijzen: het ontbreken van ziektevervanging bij langdurige afwezigheid en tevens het gegeven dat het gebiedsteam met enige regelmaat moest bemiddelen in situaties waarbij er een overdracht plaatsvond van de hoofdaanbieder naar een onderaannemer. Beide punten zijn in de overleggen tussen het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad en de manager van het beleidsteam aan de orde gesteld. De themagroep vond het tenslotte belangrijk actief te worden betrokken bij de ontwikkeling van de Woonzorgvisie. Omdat de gemeente daar vooralsnog weinig haast mee heeft gemaakt, blijft dat voornemen op de plank voor 2024.

Zie het gehele jaarverslag
Terug naar overzicht