Kabinet komt in 2019 met maatregelen voor schulden

17 februari 2019

Nog dit jaar komt het kabinet met verschillende maatregelen om mensen met schulden te helpen. Zo komen er spoedmaatregelen om de gevolgen van beslag op uitkeringen en toeslagen te verzachten, hoeven mensen minder zelf aan te tonen voor de berekening van de beslagvrije voet en komt er ook een andere berekening van de beslagvrije voet voor jongeren. Met de maatregelen loopt de regering vooruit op een wettelijke regeling die nu al jaren op zich laat wachten.

De verantwoordelijk staatssecretaris Van Ark heeft duidelijk gemaakt dat mensen met problematische schulden niet nog verder in de problemen mogen komen en dat het aan het rijk, maar ook aan de gemeenten, is om zoveel mogelijk de helpende hand te bieden.  Het kabinet richt zich met de maatregelen op diverse terreinen. Een kort overzicht.

Inning overheidsvorderingen aan banden
De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om in geval van schulden tot € 500,00 deze te incasseren door het bedrag in één keer af te schrijven van de rekening van de persoon met een belastingschuld. De overheid maakt een eind aan deze manier van invorderen. De Belastingdienst zal voortaan vooraf een beslagvrije voet berekenen om zo te kunnen bepalen, welk bedrag iemand per maand moet kunnen aflossen op de schuld.

Maatregelen beslag toeslagen
Als iemand recht heeft op bijvoorbeeld een huur- of zorgtoeslag, maar hij of zij moet ook nog een schuld vanwege een eerder onterecht gekregen toeslag afbetalen dan verrekent de Belastingdienst op dit moment zonder toestemming automatisch de toegekende toeslag met de schuld. Als dat financiële problemen oplevert, moet de persoon dat zelf melden en vragen om wijziging. Dat wordt anders. Voortaan zal vooraf al worden berekend hoeveel iemand kan aflossen door een beslagvrije voet te berekenen.

Nog meer wijzigingen beslagvrije voet
Moet iemand een schuld aflossen dan heeft hij of zijn recht op ttoepassing van de beslagvrije voet. De schuld kan maar worden afgelost met het inkomen dat iemand boven die beslagvrije voet heeft. Standaard is die beslagvrije voet 90% van de bijstandsnorm die van toepassing is. Maar als iemand hoge zorg- en/of woonlasten heeft, kan dat aanleiding zijn om de beslagvrije voet hoger vast te stellen, zodat er minder ruimte overblijft om de schuld af te lossen. Die extra kosten moet iemand zelf aantonen. De praktijk wijst uit, dat dit niet altijd goed gaat.

Het kabinet heeft nu gemeenten gevraagd om standaard niet uit te gaan van 90% van de bijstandsnorm, maar van 95%. Daarnaast moet degene die beslag legt zelf al zoveel mogelijk informatie verzamelen over de extra lasten die iemand heeft en die toepassen bij de berekening van de beslagvrije voet. Deze zal naar verwachting daardoor vaker aansluiten bij de werkelijke financiële situatie van de persoon met schulden.

Adviesraad Sociaal Domein volgt ontwikkelingen
In 2018 heeft de Adviesraad naar signalen over financiële problemen die mogelijk het gevolg waren van de werkwijze in geval van beslag op de uitkering, hiernaar onderzoek gedaan. In goed overleg met de Dienst NWF is nagegaan hoe de praktijk bij beslaglegging er uitzag en welke werkwijze werd gehanteerd. Er is geconcludeerd dat in geval van beslag zorgvuldig wordt gewerkt, waarbij de belangen en rechten van de persoon met schuld goed in de gaten worden gehouden.

De Adviesraad volgt de ontwikkelingen. Het is nog niet precies bekend wanneer de diverse maatregelen merkbaar zullen zijn. Volgt u de krant of neemt u contact op met de Dienst Noardwest Fryslân of het Gebiedsteam.

Meer info

Terug naar overzicht